Projekt pod nazwą ” Poprawa efektywności energetycznej budynku usług medycznych w Lubaczowie przy ul. Kopernika 1″ wybrany został do dofinansowania w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania. Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia

Wartość ogółem: 864 tyś zł.
Dofinansowanie ze środków unijnych: 597 tyś zł.

Dotychczasowy stan techniczny i energetyczny budynku jest dalece niezadowalający. Budynek wykazuje znaczne straty energii cieplnej, co spowodowane jest nieocieplonymi ścianami i stropodachem oraz nieefektywną instalacją centralnego ogrzewania. Przedsięwzięcie polegać będzie na termomodernizacji budynku obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachu wentylowanego, częściowej wymianie pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji grzewczej.