Przy okazji prezentowania poszczególnych działań i inwestycji w obecnej kadencji pojawiają się kwoty pozyskane przez miasto z funduszy unijnych. Przedstawiam poniżej zestawienie projektów, które możliwe były do realizacji dzięki pieniądzom z zewnątrz.
Dobrze zaplanowane inwestycje to także uwzględnienie możliwości pozyskania środków zewnętrznych i bieżące reagowanie na pojawiające się szanse.
Z doświadczenia kilku ostatnich lat wynika, że nic nie przychodzi łatwo i nikt nie poda nam pieniędzy „na tacy”. Trzeba mieć dobrze przygotowane projekty, które odpowiednio punktują i odpowiadają celom ogłaszanych naborów wniosków.

W poprzedniej kampanii przekonywałem lubaczowian, że potrafię zdobywać fundusze unijne na rozwój Lubaczowa. Dzisiaj pokazuję, że to prawda, i że w następnych latach nowe środki unijne zasilą budżet miasta.
Środki unijne w samorządach  naszego powiatu w latach 2014-2017 przeliczone na jednego mieszkańca –> artykuł na stronie zlubaczowa.pl 

Fundusze na zadania inwestycyjne Fundusze na projekty „miękkie”
PROJEKTY ZAKOŃCZONE  PROJEKTY ZAKOŃCZONE
„Przebudowa drogi powiatowej nr P01687R ul. Mazury, drogi gminnej nr104894R ul. A. Gołuchowskiego, nr 104898R ul. Jaworowej, nr 104898R ul. Ostrowieckiej”
– w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 
Wartość ogółem: 2 589 444 zł
Dofinansowanie: 1 294 722 zł
 Nazwa projektu: „Lubaczów – miasto wsłuchane w głos seniorów”
Nazwa programu: ASOS
Wnioskodawcy: Fundacja „Światłoczułość ” w partnerstwie z Gminą Miejską Lubaczów
Otrzymane dofinansowanie: 60 390 zł


Nazwa projektu: „Efektywny Obywatel”
Nazwa programu: FIO, Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”
Wnioskodawcy: grupa nieformalna „Aktywistki Przyszłości” we współpracy z Urzędem Miejskim w Lubaczowie i Stowarzyszeniem STOP- KLATKA
Otrzymane dofinansowanie: 5 000 zł

„Przebudowa drogi gminnej nr 104917R ul. Technicznej od km 0+000 do km 0+587,50 wraz z niezbędną infrastrukturą w Lubaczowie” realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
– współfinansowane z środków Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Wartość ogółem: 1 223 953 zł
Dofinansowanie: 611 976 zł
Nazwa projektu: „Panorama Lubaczowska”
Nazwa programu: FIO
Wnioskodawcy: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Lubaczowskiej we współpracy z Urzędem Miejskim w Lubaczowie
Otrzymane dofinansowanie: 125 373 zł


Nazwa projektu: „Mamy Radę – damy radę. Wsparcie Lubaczowskiej Rady Seniorów
Nazwa programu: ASOS
Wnioskodawcy: Fundacja „Światłoczułość ” w partnerstwie z Gminą Miejską Lubaczów
Otrzymane dofinansowanie: 157 144 zł

Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie”
– Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.
Wartość ogółem: 1.873.307 zł
Dofinansowanie: 807 417 zł
 Nazwa projektu: „Wiejski Teatr Forum”
Nazwa programu: FIO, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne
Wnioskodawcy: Grupa nieformalna
Otrzymane dofinansowanie: 5 000 zł 


Nazwa projektu: „Wpływowa Młodzież”
Nazwa programu: FIO
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie LCIS „Nasza Przyszłość” w partnerstwie z Gminą Miejską Lubaczów
Otrzymane dofinansowanie: 86 046 zł

„Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”
– współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer wniosku:  RPPK.06.04.03-18-0088/16
Wartość ogółem:  1 546 280 zł 
Dofinansowanie: 1 089 985 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna
Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne
Nazwa projektu: „Fabryka Zrozumienia”
Nazwa programu: Erasmus +
Wnioskodawcy:Gmina Miejska Lubaczów
Otrzymane dofinansowanie: 8 964,00 € 


Nazwa projektu: „Sport ponad podziałami”
Nazwa programu: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wnioskodawcy: Akademia Sportu
Otrzymane dofinansowanie: 18 221,34 zł

„Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów – Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2”
– współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer wniosku: RPPK.03.02.00-18-0011/16
Wartość ogółem: 3 768 201 zł 
Dofinansowanie: 2 627 394 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III. Czysta energia
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
Nazwa projektu: „Jedność w Różnorodności”
Nazwa programu: Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Wnioskodawcy: Gmina Miejska Lubaczów
Otrzymane dofinansowanie: 60 056,19 zł
 


Nazwa projektu: „Nasze RODOS – Rodzinny Ogród Społecznościowy jako nowa usługa społeczna”
Nazwa programu: FIO
Wnioskodawcy: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Lubaczowskiej we współpracy z Urzędem Miejskim w Lubaczowie
Otrzymane dofinansowanie: 99 840 zł

Zakup wyposażenia dla Miejskiego Domu Kultury  im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie (cyfryzacja kina)
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY 2016 – Infrastruktura domów kultury (MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO)
Wartość ogółem: 168 000,00 zł
Dofinansowanie: 75 000,00zł 
Nazwa projektu: „Sztuka pamięci – wielokulturowe dziedzictwo Lubaczowa”
Nazwa programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury w Lubaczowie w partnerstwie z Gminą Miejską Lubaczów  Lubaczowskiej we współpracy z Urzędem Miejskim w Lubaczowie
Otrzymane dofinansowanie: 41 000 zł


Nazwa projektu: ” Między liderstwem a zmianą”
Nazwa programu: Erasmus +
Wnioskodawcy: Gmina Miejska Lubaczów
Otrzymane dofinansowanie: 17 396 €

W TRAKCIE REALIZACJI  
„Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie”
– współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer wniosku: RPPK.04.04.00-18-0111/16
Wartość ogółem:  4,76 mln zł
Dofinansowanie: 3 mln zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.4 Kultura
Nazwa projektu: „Poczuj smak wielokulturowości”
Nazwa programu: Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Wnioskodawcy: Gmina Miejska Lubaczów
Otrzymane dofinansowanie: 43 976,97 zł


Nazwa projektu: „Zagraj z nami w przedsiębiorczość”
Nazwa programu: Erasmus +
Wnioskodawcy: Gmina Miejska Lubaczów
Otrzymane dofinansowanie: 10 136 €

Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia
50% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż 2017
Numer wniosku: 5715553
Ogółem brutto: 14 mln zł
Dofinansowanie: 5,69 mln zł 
Kwota podatku VAT podlegająca odliczeniu: 2,62 mln zł
Środki własne: 5,69  mln zł
Nazwa projektu: „MŁODZI NA START
Nazwa programu: NAWIGATOR kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie im. Tadeusza Kościuszki w partnerstwie z Gminą Miejską Lubaczów
Otrzymane dofinansowanie: 6 000 zł


Nazwa projektu: „Międzypokoleniowe smaki życia”
Nazwa programu: ASOS
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie LCIS „Nasza Przyszłość” w partnerstwie z Gminą Miejską Lubaczów
Otrzymane dofinansowanie: 83 310 zł

Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów
a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej,
b) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyszyńskiego”,
c) Budowa studni głębinowych na ujęciu wód podziemnych w Lubaczowie.
d) Przebudowa rurociągów technologicznych na SUW
Numer wniosku: POIŚ.02.03.00-00-0222/16-00
Wartość ogółem: 3 591 600 zł  
Dofinansowanie: 2 482 000 zł
Nazwa projektu: „Na tropie własnej tożsamości kulturowej”
Nazwa programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury w Lubaczowie w partnerstwie z Gminą Miejską Lubaczów
Otrzymane dofinansowanie: 73 000 zł


Nazwa projektu: „Młodzieżowa Rada Miasta – przepis na aktywność obywatelską”
Nazwa programu: FIO
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie LCIS „Nasza Przyszłość” w partnerstwie z Gminą Miejską Lubaczów
Otrzymane dofinansowanie: 91 578 zł

UZYSKANE DOFINANSOWANIE  
Poprawa efektywności energetycznej budynku usług medycznych w Lubaczowie przy ul. Kopernika 1
Numer wniosku: RPPK.03.02.00-18-0003/18
Wartość ogółem: 864 259 zł
Dofinansowanie: 597 252 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III. Czysta energia
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
 
OCZEKUJĄCE NA OSZCZĘDNOŚCI
(ocenione pozytywnie i oczekujące na oszczędności w realizacji projektów w tym programie)
 
Udostępnienie terenów inwestycyjnych SSE Euro-Park Mielec – Park Przemysłowy w Lubaczowie
Numer wniosku: RPPK.05.01.00-18-0029/17
Wartość ogółem: 6 377 550 zł
Dofinansowanie: 5 389 552 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna
Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa
 
OCZEKUJĄCY NA OCENĘ
( wniosek złożony, w trakcie oceny )
 
Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie
w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
Wartość ogółem: 6 mln zł
Dofinansowanie:  3 mln zł